Sale!

אהבה בתענוגים

רבי אברהם אזולאי זצ”ל חידושים וביאורים על המשניות סדר נזיקין, מאת הגאון הנודע המקובל האלוקי זצ”ל. יו”ל במהדורה מחודשת עם המשנה ופי’ הרע”ב.

66.00