Sale!

אהבה בתענוגים חלק ב’

רבי אברהם אזולאי זצ”ל חידושים וביאורים על המשניות
סדר נזיקין, מאת הגאון הנודע המקובל
האלוקי זצ”ל. יו”ל במהדורה מחודשת
עם המשנה ופי’ הרע”ב.

66.00