מבצע!

אוהל חייא עמס קידושין

קובץ מיוחד על כל מסכת קידושין
המכיל חיבורים נדירים מכת”י
הערות, שיעורים וחידו”ת מגדולי
ראשי הישיבות זצוק”ל ושליט”א,
מסודרים על הדף.

60.00