Sale!

אוצר הלכות בישולי עכו”ם

הרב עקיבא קולברש
מבאר כל עניני בישולי עכו“ם משרשי סוגיות הגמ‘
ועד פוסקי זמנינו. בנוסף:
– קונטרס העסקת מטפלים גוים
– ספר דרכי תשובה סימן קיג
– כללי הפסד מרובה

46.00