Sale!

אוצר הפוסקים אבן העזר סימן קכט יד -יז

שני הכרכים הראשונים בסדרה בהם מובאים כינוס וסיכום תמצית דברי הפוסקים וספרי השו”ת הלכה ומעשה לפי סדר השולחן ערוך בענינים המסובכים של שמות גיטין.

51.00