Sale!

אוצר מפרשי התלמוד פסחים ד פרק י

האוצר המקיף והממצה ביותר של החידושים והביאורים על הש”ס. בעריכה תמציתית וייחודית, מלוקט מתוך אלפי ספרי פרשנות, שו”ת והלכה, דרוש ואגדה, ביאורים על התורה ועוד. עמודי הגמרא מופיעים בראש כל כרך.

85.00