Sale!

אורחות שבת חלק ד

הלכות נר שבת מיוסדים על דברי גדולי הפוסקים
ועל דברי רבותינו המשנה ברורה והחזון איש
ונוספו עליהם פסקי גדולי ההוראה בשאלות
שנתחדשו בזמנינו.
באורי הלכה בגדרי נר שבת והלכותיו

43.00