אורחות שבת סט גכ

אוסף חידושים וביאורים על סדר הדף
על מסכתות הש”ס.

166.00