Sale!

אורחות שבת סט ד”כ

סדרת ספרים המפורסמת על הלכות שבת ממקור

הסוגיות ועד ההלכה למעשה, כולל פסקי הלכות

מגדולי דורנו.

כרך ראשון: מלאכות שבת

כרך שני: מוקצה ,רפואה , רחיצה , ממצוא חפצך,

אמירה לנכרי ומלאכת קטן.

כרך שלישי: מעשה שבת, מכשירי חשמל , תוספת

שבת , הוצאה , מעשה וגרמא , מלאכת מחשבת.

כרך רביעי: הלכות הדלקת נרות

המחיר המקורי היה: ₪220.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪187.00.