Sale!

אזהרות עם פי’ נר מצוה

עם פירוש נר מצוה הפיוט הנודע לרשב”ג עם ביאורו המקיף והיסודי של רבי משה פיזאנטי זצ”ל. יו”ל עם ציונים ומקורות, הערות והארות, מבוא ומפתחות.

53.00