Sale!

איוב עם פי’ הראשונים

רש”י בנוסח חדש שלם ומתוקן פירוש רבינו תם פירוש תלמיד רש”י בצירוף ציונים והערות, מבואות רחבים לכל אחד משלשת הספרים ומפתחות מפורטים

76.00