Sale!

איסור והיתר ספר האורה חלק ב’

כרך ראשון מסדרת “ספרי דבי רש”י”, פסקי הלכה מבית מדרשו של רש”י, ובסופו ספר האורה חלק שני. יוצא לאור לראשונה בשלימותו מתוך כתבי יד, ם שינו”ס ציונים ומקורות, הערות ומקבילות.

57.00