Sale!

אמת ליעקב נ”ך

מרן הגר”י קמנצקי זצוק”ל
חידו”ת על ספרי יהושע, שופטים, ושמואל, ועל רמב”ם הל’ מלכים, מתוך כת”י,

הקלטות של שיעורים שמסר על ספרים אלו.
החידושים כוללים פשט, דרוש, מחשבה, השקפה, הלכה, ודקדוק בדרכו המקורית.

המחיר המקורי היה: ₪90.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪77.00.