Sale!

אמת ליעקב עהש”ס ג’ כרכים

רבי יעקב קמינצקי זצ”ל ר”מ ישיבת “תורה ודעת” אוסף חידושים וביאורים על סדר הדף על מסכתות הש”ס.
מהדורה שניה מתוקנת
ומהודרת.

220.00