Sale!

בדי השלחן אבילות ב סי’ שעד-תג

הרב שרגא פיוול כהן שליט”א הספרים ערוכים על דברי השולחן ערוך ונחלקו לג’ חלקים: חלק ראשון הוא פירוש לדברי המחבר והרמ”א עם מקורי הדברים מהגמרא והראשונים וחדושי הלכות, חלק שני מדור הציונים והערות, חלק שלישי מדור הביאורים ובו בירורי הלכות וחידושי דינים.

106.00