Sale!

בדי השלחן בשר בחלב

הרב שרגא פיוול כהן שליט”א הספרים ערוכים על דברי השולחן ערוך ונחלקו לג’ חלקים: חלק ראשון הוא פירוש לדברי המחבר והרמ”א עם מקורי הדברים מהגמרא והראשונים וחדושי הלכות, חלק שני מדור הציונים והערות, חלק שלישי מדור הביאורים ובו בירורי הלכות וחידושי דינים.

המחיר המקורי היה: ₪106.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪91.00.