Sale!

בדי השלחן תערובת א סי’ צח-קה

הרב שרגא פיוול כהן שליט”א הספרים ערוכים על דברי השולחן ערוך ונחלקו לג’ חלקים:
חלק ראשון הוא פירוש לדברי המחבר והרמ”א עם מקורי הדברים מהגמרא
והראשונים וחדושי הלכות,
חלק שני מדור הציונים והערות,
חלק שלישי מדור הביאורים ובו בירורי הלכות וחידושי דינים.

91.00