Sale!

בזך הלבונה עה”ת ב”כ

רבי בנימין זאב כהן זצ”ל ביאורים ודרושים על התורה, בראשית- שמות. יו”ל לראשונה במלואו מכת”י המחבר הגאון אב”ד באדן זצ”ל, עם מבוא מקיף ונספחים.

103.00