Sale!

בית הבחירה – אבות.

רבינו מנחם המאירי יו”ל בשלימותו על פי כת”י פטרסבורג, עם מבוא, שינוי נוסחאות הערות וביאורים ומפתחות כולל נספח מתוך הספר “חיבור התשובה” השיכים לדברי המשנה באבות.

70.00