Sale!

בית יוסף להבה

רבי יוסף דוכס זצ”ל ביאורים, דרשות וחידושים על התורה, מאת הגאון רבי יוסף דוכס זצ”ל, מגיד מישרים וראש חבורת תפארת בחורים בפרשבורג. יו”ל לראשונה מכת”י המחבר עם ציונים ומקורות, הערות, מפתחות ומבוא.

המחיר המקורי היה: ₪57.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪42.00.