Sale!

גלא עמיקתא

להמקובל האלוקי מוהר”ר אפרים פאנצירי זצוק”ל מגדולי תלמידי מוהר”ח ויטאל זצוק”ל מכי”ק ובו הרבה חידושים וגילוים מתורתו של האר”י הקדוש שלא נדפסו מעולם .

76.00