Sale!

הליכות משה חלק א’ הלכות שבת

פסקי עמוד ההוראה מרן
רבי משה הלברשטאם
זצוק”ל פסקי הלכות, הליכות ומנהגים, מאת הפוסק
המפורסם מרן הגר”מ הלברשטאם זצוק”ל בעל דברי
משה. הספר מכיל כ 500- עמודים, ובו 29 פרקים
במאות הלכות והוראות בנושאים אקטואליים
בהל’ שבת הלכה למעשה, תוך שימת לב לשאלות
שהתחדשו בתקופה האחרונה.
נתחבר ע”י נכדו הרה”ג רבי הלל דייטש שליט”א,
בהוספת מ”מ וביאורים. בצירוף מפתחות מפורטים.

המחיר המקורי היה: ₪53.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪46.00.