Sale!

הראשון לשושלת בריסק.

הרב חיים קרלינסקי זצ”ל תולדות חייו ופעליו של רבי יוסף דב סולובייצ’יק זצ”ל, ראש ישיבת וולוז’ין ואב”ד בריסק, בעל “בית הלוי”.

66.00