Sale!

ויאמר יהושע על התורה ב’ כרכים

רבי יהושע כ”ץ
אב”ד דק”ק סאמבאטהעלי
מכון מעדני מלך וויען
ביאורים ורמזים בדרך דרוש וחסידות על סדר פרשיות התורה.
בשני כרכים מפוארים:
כרך א: בראשית שמות
כרך ב: ויקרא במדבר דברים

94.00