Sale!

זכור לאברהם ג’ כרכים – חדש

קובץ תורני

גנוזות ראשונים
ואחרונים, מאמרי
חידושי תורה והלכה,
חקר ועיון. יו”ל ע”י
שלוחת מכון ירושלים
בחולון – מפעל שלחן
ערוך השלם.
שלושה כרכים חדשים, 2,500
עמ’ עם מדור נרחב לזכר
מרן הגר”ע יוסף זצ”ל ועוד.

170.00