Sale!

חידושי הר”י מנרבונא

רבינו יצחק מנרבונא זצ”ל חידושים וביאורים על הלכות הרי”ף ממסכת חולין לרבינו יצחק ב”ר אברהם מנרבונא. יו”ל לראשונה מכת”י עם מקורות וציונים, ביאורים ומבוא.

46.00