Sale!

חידושי כתב סופר מסכת גיטין ב”כ

תורת מרן הכתב סופר זי”ע במהדורה חדשה ומפוארת, סדר חדש, חלוקה לקטעים, הוספות רבות מכתביו, ומכתבי תלמידיו ומפתחות מפורטים.

120.00