Sale!

חידושי מהר”ם שיק כתובות

חידושים וביאורים על הש”ס. יו”ל לראשונה מכתי”ק וממקורות נוספים, עם מראי מקומות, ציונים והערות. חידושי מהר”ם שיק אחד עשר כרכים •?ברכות-שבת •?פסחים •?יבמות •?כתובות •?נדרים-נזיר-סוטה •?גיטין •?קידושין •?בבא מציעא •?ע”ז-שבועות •?סנהדרין-מכות •?נדה-טהרות

המחיר המקורי היה: ₪78.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪67.00.