Sale!

חידושי מהר”ם שיק נדה טהרות

חידושים וביאורים על הש”ס. יו”ל לראשונה מכתי”ק וממקורות נוספים, עם מראי מקומות, ציונים והערות. חידושי מהר”ם שיק אחד עשר כרכים
•?ברכות-שבת
•?פסחים
•?יבמות
•?כתובות
•?נדרים-נזיר-סוטה
•?גיטין
•?קידושין
•?בבא מציעא
•?ע”ז-שבועות
•?סנהדרין-מכות
•?נדה-טהרות

המחיר המקורי היה: ₪78.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪59.00.