Sale!

חידושי רבי אליעזר שמחה רבינוביץ חלק ב’

חידושים וביאורים עה”ת, שאלות
ותשובות, הערות והגהות על שו”ע, ספר
שאגת אריה, שו”ת רעק”א ועוד, מאת
הגרא”ש רבינוביץ זצ”ל אב”ד לומז’א. יו”ל
לראשונה מכת”י המחבר

המחיר המקורי היה: ₪50.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪43.00.