Sale!

חידושי רבי דב לנדאו כתובות נדרים

ראש ישיבת סלבודקא

מכת”י מרן הגאון רבי דוב לנדו שליט”א

כולל: סימנים בביאור הסוגיות,
חידושים על סדר הדף, מלאים בידיעות מכל מרחבי התורה.

עד כה הופיעו 9 כרכים:
זרעים
שבת עירובין
יבמות
כתובות נדרים
גיטין קידושין

בבא קמא
בבא מציעא
בבא בתרא
סנהדרין מכות שבועות – חדש!

המחיר המקורי היה: ₪42.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪32.00.