Sale!

חלקת בנימין הלכות אישות

אבן העזר כרך ב‘ סימנים ו‘ – יד
הלכות פריה ורביה
הרב בנימין כהן
חלק נוסף לסדרת הספרים על השלחן ערוך הכוללים
דברי ביאור המחבר והרמ”א עם מקורי הדברים
וחידושי הלכות, ציונים והערות קצרות, ובירורי הלכות.

53.00