Sale!

חלקת בנימין הלכות אישות

אבן העזר כרך ב‘ סימנים ו‘ – יד
הלכות פריה ורביה
הרב בנימין כהן
חלק נוסף לסדרת הספרים על השלחן ערוך הכוללים
דברי ביאור המחבר והרמ”א עם מקורי הדברים
וחידושי הלכות, ציונים והערות קצרות, ובירורי הלכות.

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.