Sale!

חלקת בנימין מאכלי עכו”ם

הרב בנימין כהן שליט”א סדרת ספרים על השלחן ערוך ערוכים במתכונתו של ה”משנה ברורה” וכוללים שלשה מדורים: חלקת בנימין-מבאר את דברי המחבר והרמ”א עם מקורי הדברים וחידושי הלכות, מדור הציונים-ציונים והערות קצרות, מדור הביאורים-בירורי הלכות, כרך ראשון: הלכות מאכלי עכו”ם ,דברים האסורים משום סכנה ועוד. יורה דעה סימנים קי”ב – ק”כ.

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.