Sale!

חלקת בנימין שכירות פועלים סי’ שלא-שלט

הרב בנימין כהן שליט”א סדרת ספרים על השלחן ערוך ערוכים במתכונתו של ה”משנה ברורה” וכוללים שלשה מדורים: חלקת בנימין-מבאר את דברי המחבר והרמ”א עם מקורי הדברים וחידושי הלכות, מדור הציונים-ציונים והערות קצרות, מדור הביאורים-בירורי הלכות, כרך רביעי: הלכות שכירות פועלים – חושן משפט סימנים של”א – של”ט

המחיר המקורי היה: ₪62.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪53.00.