Sale!

יד אליעזר על יו”ד ב”כ

רבי אליעזר ניצבערג זצ”ל מהספרים המופלאים ביותר על שלחן ערוך יורה דעה, מאת אב”ד האלינקא זצ”ל. יו”ל במהדורה מחודשת ומתוקנת עם מקורות וציונים, הערות ומבוא.

131.00