Sale!

יד המלך על הרמב”ם

רבי אלעזר לנדא זצ”ל חידושים וביאורים על הרמב”ם מאת הגאון אב”ד ברודי. מהדורה חדשה מתוקנת ומורחבת עם הוספות רבות מכת”י המחבר, ציונים ומקורות, מפתחות ומבוא.

131.00