Sale!

יד מלאכי חלק ג’

רבי מלאכי הכהן זצ”ל מופיע במהדורה חדשה ומתוקנת, עם הוספות ציונים מקורות והערות, ילקוט מפרשים ועוד. ביאור על התורה, תשובות ופסקים, שירים, פיוטים והסכמות, מבוא ומפתחות.

62.00