Sale!

יד רמה ושיטות קדמונים – גיטין כרך אחד

חידושי רבינו מאיר הלוי אבולעפיה ושיטות קדמונים עמ“ס גיטין יו“ל מכת“י ודפוסים כולל מקורות והערות. מהדורה מחודשת עם הוספות שני חלקים בכרך אחד על כל המסכת.

93.00