Sale!

כרתי ופלתי עם בינה לעיתים ב”כ – קטן

כרתי ופלתי שלחן ערוך יורה דעה )כולל הלכות נדה( בתוספת החיבור “דעת יונתן” הערות והארות מכל גדולי הדורות בתוספת הגהות “ברוך טעם” מכת”י עם הערות ברכת שמעון. ועליו נוספו החיבורים “מטה יהונתן” על שו”ע יו”ד סימנים א-קל”ז בתוספת הרבה קטעים וסימנים חדשים מכת”י תלמידיו וכן “ספר המדע” על הלכות רבית ועליו הספר “הגהות מרדכי”. בינה לעיתים – בני אהובה ספריו של המחבר על הרמב”ם:סדר נשים ועל הלכות יו”ט מוהדרים מחדש בתוספת הגהות והערות מקום בינה והגהות הגאון רבי אברהם טיקטין זצ”ל. בשני כרכים מהדורה מפוארת.

המחיר המקורי היה: ₪181.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪154.00.