Sale!

כתר ראש ב’ כרכים

הוראות והנהגות רבינו הגר”ח מוולאזין זצ”ל, מתוך כתבי תלמידיו. עם מקורות ומקבילות מספריו ומספרי רבינו גר”א, בירור רחב לשורשי ההלכות, עובדות והנהגות נוספות.

122.00