Sale!

לבוש ז”כ קטן

הגה”ק ר‘ מרדכי יפה זצוקלל”ה
ספרי הלבושים מגדולי הפוסקים , מוהדרים
מחדש בתוספת הפירושים: “מלבושי יום טוב”,
“אליה רבה” , “אליה זוטא”,
הגהות הגה”ק ר‘ אברהם אזולאי מכי”ק,
הערות והארות מגדולי האחרונים מכת”י כר”ש ויטאל,
מגדל דוד, האדר”ת ועוד.

המחיר המקורי היה: ₪396.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪337.00.