Sale!

לבוש מרדכי הלכות מזוזה

הרב מרדכי שווארץ
פסקי הלכות מזוזה עם שאלות חדשות שהתעוררו ברבות
השנים, מסודר ממקור הדינים בגמרא ובראשונים עד
להכרעת ההלכה בשו“ע, בפוסקים ובספרי השו“ת.

המחיר המקורי היה: ₪33.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪29.00.