Sale!

לבוש מרדכי הלכות מזוזה

הרב מרדכי שווארץ
פסקי הלכות מזוזה עם שאלות חדשות שהתעוררו ברבות
השנים, מסודר ממקור הדינים בגמרא ובראשונים עד
להכרעת ההלכה בשו“ע, בפוסקים ובספרי השו“ת.

29.00