Sale!

להורות נתן דרשות שבת הגדול

מכון להורות נתן
הרב נתן געשטעטנער זצ“ל
דרשות שבת הגדול שנאמרו על ידי הרב געשטעטנער זצ“ל
אב“ד קרית אגודת ישראל בני ברק
בשנים תשכ“ו – תשמ“ז

59.00