Sale!

לקט יושר ב”כ

רבינו ישראל איסרלין זצ”ל פסקים, מנהגים ותשובות אשר נלקטו ונכתבו ע”י תלמיד רבינו. יו”ל ע”פ כתב היד המקורי, עם ציונים ומקורות, הערות ונספחים, מבוא ומפתחות.

106.00