Sale!

לקט יושר יורה דעה

רבינו ישראל איסרלין זצ”ל פסקים, מנהגים ותשובות אשר נלקטו ונכתבו ע”י תלמיד רבינו. יו”ל ע”פ כתב היד המקורי, עם ציונים ומקורות, הערות ונספחים, מבוא ומפתחות.

53.00