Sale!

מאיר עוז משנה ברורה חלק ח’ סימן קעא – רא

על סדר המשנה ברורה סימנים רסג – ש
הרב מאיר ז. ערבה
ביאור מקורות, גדרי ההלכה, ליבון הגדרות המושגים
הערות והארות, פסקי גדולי האחרונים זצ“ל ושיבדלחט“א.

המחיר המקורי היה: ₪55.00.המחיר הנוכחי הוא: ₪47.00.