Sale!

מאיר עוז משנה ברורה חלק יג’ סימן רסג – ש

על סדר המשנה ברורה סימנים רסג – ש
הרב מאיר ז. ערבה
ביאור מקורות, גדרי ההלכה, ליבון הגדרות המושגים
הערות והארות, פסקי גדולי האחרונים זצ“ל ושיבדלחט“א.
תוכן הספר:
*הדלקת נר שבת *דיני קידוש *דיני לחם משנה וסעודות שבת
*דיני תפילות שבת *דיני הבדלה.

47.00