Sale!

מאיר עוז משנה ברורה חלק י’ סימן רטז- רכט

על סדר המשנה ברורה סימנים רטז – רכט
הרב מאיר ז. ערבה
ביאור מקורות – גדרי ההלכה – ליבון הגדרות המושגים הערות
והארות- פסקי גדולי האחרונים זצ”ל ושיבדלחט”א
ברכת הגומל ושהחיינו ברכות הראייה.

47.00