Sale!

מגדל עוז

רבינו יעקב עמדין ‘היעב”ץ‘ ספר מגדל עוז שהוא חלק שלישי לסידורו המפורסם הכולל תוכן מקיף לכל חיי האדם מבואו ועד צאתו הלכות מילה ופדיון הבן ועוד. במהדורה מחודשת בתוספות הרבה השלמות מכתי”ק. מלווה באלפי ציונים והערות ומ”מ מפתחות מקיפות.

80.00