Sale!

מדרשי וביאורי דניאל עזרא נחמיה איוב ודברי הימים

מכת”י לרבינו שמואל מסנות מרבותינו הראשונים מהדורה מנוקדת ומעובדת עם מ”מ הערות וביאורים וציונים.

67.00